سایر عکسهای جمجمه(Reverse Town & SMV,P.A ceph)
شنبه 4 آبان 1398
    
بازدید: 1211
    

 جهت بررسی استخوانهای فک و صورت و تشخیص  شکستگی ها  و پاتولوژیهای این نواحی انجام می گردد.

 

SVM