T.M.J (مفصل گیجگاهی-فکی)
شنبه 4 آبان 1398
    
بازدید: 2001
    

این رادیوگرافی در تشخیص شکستگیها و پاتولوژیهای مفصل گیجگاهی-فکی کاربرد دارد و در دو حالت دهان بسته و دهان باز انجام میشود.

TMJ