بیمه های طرف قرارداد
شنبه 4 آبان 1398
    
بازدید: 1237
    
  1. تأمین اجتماعی
  2. خدمات درمانی (به جز بیمه سلامت همگانی)
  3. نیروهای مسلح
  4. بانک مرکزی
  5. بانک کشاورزی
  6. بانک صادرات

عکس های CBCT پوشش بیمه ای نداشته و آزاد محاسبه می گردد

 بیمه های تکمیلی در صورت پوشش هزینه را پرداخت می کنند